Programi javnih potreba

2020.

Program o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2020. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u zaštiti od požara u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini

Program javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a za 2020. godinu na području Općine Koprivnički Ivanec

Program korištenja sredstva od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2020. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za legalizaciju na području Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu

Program o namjenskom korištenju sredstva naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini

2019.

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade od legalizacije za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Program o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

Program javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS – Stanice Koprivnica za 2019. godinu na području Općine Koprivnički Ivanec

Program korištenja sredstva od zakupa, prodaje, korištenja i davanja poljoprivrednog zemljišta na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za legalizaciju na području Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu

Program o namjenskom koritšenju sredstva naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini na području Općine Koprivnički Ivanec

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

2018.

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za legalizaciju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini

2014.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini

Program javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini – II

Program o izmjenama Programa javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini – I

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini – II

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini – I

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini – II

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini – I

2013.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini

Program javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

2012.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2012. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2012. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2012. godini