Komunalno gospodarstvo

2022.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru od 2018. do 2021. godine

Izvješće o stanju u prostoru Općine Koprivnički Ivanec od 2018. do 2021. godine

Odluka o usvajanju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom

Analiza upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Koprivnički Ivanec

Proces upravljanja komunalnom infrastrukturom

Strategija upravljanja imovinom Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2022. – 2028. godine

2020.

Odluka o smanjenju naknade za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova za 2020. godinu

Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra za k.č.b.r. 3189 k.o. Koprivnički Ivanec

Odluka o povjeravanju obavljanja djelatnosti usluge ukopa i ispraćaja pokojnika na grobljima na području općine

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje naknade i cijena usluga na grobljima na području općine

Registar imovine Općine Koprivnički Ivanec

Suglasnost predstavničkog tijela na Opće uvjete isporuke komunalnih usluga

Prijedlog cjenika komunalnih usluga sa suglasnošću Općinskog načelnika

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije

Komunalna infrastruktura – nerazvrstane ceste

Komunalna infrastruktura – javna rasvjeta

Komunalna infrastruktura – javna parkirališta

Komunalna infrastruktura – groblja i krematoriji

Komunalna infrastruktura – građevine i uređaji javne namjene

Odluka o financiranju pripremnih radova za postavljanje umjetne trave na igralištu NK Bratstvo Kunovec

2019.

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu

Odluka o obustavi Odluke o ukidanju statusa javnog dobra i darovanju k.č.br. 3268-1 u k.o. Kop. Ivanec trgovačkom društvu Piškornica d.o.o.

Odluka o subvencioniranju udomljavanja napuštenih pasa s područja Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra i o darovanju k.č.br. 3268-1 u k.o. Koprivnički Ivanec trgovačkom društvu Piškornica d.o.o.

Odluka o istupanju Općine iz Zajedničke službe komunalno poljoprivrednog redarstva

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o skidanju statusa javnog dobra i darovanju k.č.br. 3268 u k.o. Kop. Ivanec trgovačkom društvu Piškornica d.o.o.

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 3268 u k.o. Kop. Ivanec i darovanju k.č.br. 3268 u k.o. Kop. Ivanec trgovačkom društvu Piškornica d.o.o.

Odluka o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Ivanec

Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. br. 6075-2, k.o. Kunovec

Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu k.č. br. 6053, k.o. Kunovec

Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra na području k.o. Kunovec

Odluka o izmjenama Plana zaštite od požara Općine Koprivnički Ivanec

Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra na području k.o. Kunovec

Plan mjera i postupanja Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o određivanju imena ulica na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine Koprivnički Ivanec

2018.

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o odobrenju zaključenja Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću

Odluka o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec

Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o dodjeli obavljanja jave usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

Odluka o dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupcima gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području OKI – pročišćeni tekst

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

2015.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

2014.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Ivanec

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Koprivnički Ivanec

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini

2013.

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Koprivnički Ivanec za 2013. godinu

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini

Plan o stavljanju izvan snage Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje naknada za grobna mjesta te utvrđivanju cijena usluga na grobljima

Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Koprivnički Ivanec

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini

Odluka o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje naknada za grobna mjesta te utvrđivanje cijena usluga na grobljima

Odluka o grobljima na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Ivanec

2012.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2012. godini

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Koprivnički Ivanec

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini

2011.

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupcima gospodarenja nekretninama

2010.

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupcima gospodarenja nekretninama

Odluka o uvjetima, načinu i postupcima gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec

2009.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

2008.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Ivanec

2007.

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za izračun visine komunalne naknade

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Koprivnički Ivanec