Prijava za odvoz glomaznog otpada u Općini Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 23.5.2022. Novosti

Prijava za odvoz glomaznog otpada u Općini Koprivnički Ivanec

Odvoz glomaznog otpada u Općini Koprivnički Ivanec biti će 1. lipnja 2022. godine. Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili PRIJAVNICU prema uputi koju su dobili poštom uz obračun odvoza otpada. Prijavnicu možete preuzeti i na internetskoj stranici Komunalca (https://komunalac-kc.hr/krupni-glomazni-otpad/), a potrebno ju je predati najkasnije do 25. svibnja 2022. godine (tjedan dana prije odvoza).

Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili PRIJAVNICU prema uputi koju su dobili na kućnu adresu. Prijavnicu možete preuzeti i na komunalac-kc.hr/krupni-glomazni-otpad/, a potrebno ju je predati najkasnije do 25. svibnja. Prijavnicu možete osobno donijeti u Komunalac (Mosna ulica 15, Komunalni sektor), poslati na e-mail adresu: odvoz.kontejnera@komunalac-kc.hr ili pozivom na broj telefona 048/251-863.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Prijavnica – glomazni otpad