Dana 13. listopada obilježava se Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Objavljeno, 11.10.2023. Novosti

Dana 13. listopada  obilježava se Međunarodni dan smanjena rizika od katastrofa!

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa  obilježava se na inicijativu Ujedinjenih naroda od 1989. godine.

Generalna skupština Ujedinjenih Naroda odabrala je 13. listopada za obilježavanje Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa (International Day for Disaster Reduction – IDDR), čija je svrha promicanje potrebe smanjenja rizika od katastrofa, uključujući i prevenciju, ublažavanje i pripremu na svim razinama i uz aktivno sudjelovanje od osobne do nacionalne razine.

Inicijativa je započeta 1989. godine nakon poziva Opće skupštine Ujedinjenih Naroda koja vidi Međunarodni dan za smanjenje rizika od katastrofa kao način promoviranja kulture svijesti o rizicima i smanjenju rizika, što uključuje prevenciju katastrofa, ublažavanje posljedica i spremnost na odgovor.

Do 2009. godine se dan smanjenja rizika od katastrofa obilježavao drugu srijedu u listopadu, a nakon 2009. godine je 13. listopada usvojen kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa.

Trenutno najaktualniji dokument koji govori o potrebi i aktivnostima na smanjenju rizika od katastrofa usvojen je na Svjetskoj konferenciji o smanjenju rizika od katastrofa u organizaciji UN-ova ureda za smanjenje rizika od katastrofa, 2015. godine u Sendaiu, Japan. Hrvatska je jedna od potpisnica Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015. – 2030.

Ciljevi Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015 .- 2030. su:

– značajno smanjiti smrtnost, na globalnoj razini, uvjetovanu katastrofama do 2030. u prosjeku za 100.000 u periodu 2020.-2030. u odnosu 2005.-2015.
– značajno smanjiti broj stradalih ljudi, na globalnoj razini, od katastrofa do 2030. u prosjeku za 100.000 u periodu 2020.-2030. u odnosu 2005.-2015.
– smanjiti direktnu ekonomsku štetu u odnosu na BDP do 2030.
–  značajno smanjiti štete od katastrofa na kritičnoj infrastrukturi i prekid javnih usluga, između ostalog, zdravstvenih i obrazovnih institucija izgradnjom (jačanjem) njihove otpornosti do 2030.
– značajno povećati broj zemalja s nacionalnom i lokalnim strategijama smanjenja rizika od katastrofa
– značajno ojačati međunarodnu suradnju sa zemljama u razvoju kroz prikladne i održive potpore njihovim aktivnostima na implementaciji Sendai okvira do 2030.
– značajno poboljšati dostupnosti i pristup sustavima ranog upozoravanja, informacijama o smanjenju rizika od katastrofa i procjenama rizika, svima, do 2030.

Svrha usvajanja Sendai okvira je spriječiti nove i smanjiti postojeće rizike od katastrofa implementacijom integriranih i sveobuhvatnih ekonomskih, strukturnih, pravnih, društvenih, zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih, okolišnih, tehničko-tehnoloških, političkih i institucionalnih mjera s kojima sprječavamo i smanjujemo izloženost prijetnjama i smanjujemo ranjivost na katastrofe, podižući spremnost odgovora na i oporavka od katastrofa, čime povećavamo otpornost društva.

Kako su ranjivost i izloženost određene sredine povezani sa smanjenjem rizika od katastrofa i procjenom rizika, ovim putem objavljujemo Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Koprivnički Ivanec sa ciljem doprinosa vidljivosti i dostupnosti procjena rizika svim građanima našeg područja.

Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Koprivnički Ivanec – Revizija I 3-2022

 

Na web stranici Ravnateljstva civilne zaštite ( https://civilna-zastita.gov.hr/ ) možete pronaći upute za postupanje (letci i brošure) https://civilna-zastita.gov.hr/istaknute-teme/upute-za-gradjane/82

Dostupne su i nove upute za postupanje za osobe s invaliditetom u hitnim situacijama, te brošura „Uloga građana u sustavu civilne zaštite“.

 

POPIS BROŠURA POPIS LETAKA
KLIZIŠTE KLIZIŠTE
POPLAVA POPLAVA
POTRES POTRES
EPIDEMIJE I PANDEMIJE EPIDEMIJE I PANDEMIJE
SUŠA SUŠA
POŽAR POŽAR
EKSTREMNE TEMPERATURE EKSTREMNE TEMPERATURE
ONEČIŠĆENJE MORA ONEČIŠĆENJE MORA
INDUSTRIJSKE NESREĆE INDUSTRIJSKE NESREĆE
SNIJEG I LED SNIJEG I LED
BOLESTI BILJA BOLESTI BILJA
NUKLEARNE I RADIOLOŠKE NESREĆE NUKLEARNE I RADIOLOŠKE NESREĆE

 

UPUTE ZA POSTUPANJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U HITNIM SITUACIJAMA

 SMJERNICE I BROŠURE
SMJERNICE ZA POSTUPANJE S OSOBAMA S INVALIDITETOM U HITNIM SITUACIJAMA
BROŠURA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE OSOBE
BROŠURA ZA GLUHE I NAGLUHE OSOBE
BROŠURA ZA OSOBE S TJELESNIM INVALIDITETOM
BROŠURA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA
PRIRUČNIK ZA DJECU I OSOBE S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA
BROŠURA: KAKO PRISTUPITI OSOBAMA S INVALIDITETOM U ŽURNIM SITUACIJAMA
UPUTE
Sigurni i jednaki u slučaju poplave, potresa ili požara otvorenog prostora – na znakovnom jeziku
Brošura Sigurni i jednaki u slučaju poplave, potresa ili požara otvorenog prostora – audio

 

VIDEO MATERIJALI
SEE ME – primjena smjernica na GIS modelu
SEE ME – sigurni i jednaki
SEE ME – POŽAR OTVORENOG PROSTORA
SEE ME – POPLAVA
SEE ME – POTRES
VIDEO MATERIJALI – ENGLESKI
SEE ME – SAFE AND EQUAL
SAFE AND EQUAL – FLOOD
SAFE AND EQUAL – EARTHQUAKE
SAFE AND EQUAL – WILDFIRE

 

 

ULOGA GRAĐANA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE