POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA

Objavljeno, 23.6.2010. Novosti

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA

1.    UVOD

 
Aktivnosti načelnika prikazane su po redoslijedu sjednica općinskog vijeća, i djelokrugu rada za razdoblje od 01. lipnja 2009. do 31. prosinca 2009.          

Nakon lokalnih izbora održanih 17. svibnja 2009., dana 01. lipnja 2009.stupio sam  na dužnost načelnika Općine Koprivnički Ivanec na koju sam izabran,na mandat od 4 godine. Općinsko izborno povjerenstvo svoju je Odluku o objavi rezultataizbora za načelnika Općine Koprivnički Ivanec KLASE: 013-01/09-01/08, donijelo 22. svibnja  2009.        

Dana 01. lipnja 2009. godine temeljem članka 10a. Zakona o primopredaji vlasti obavljena je primopredaja vlasti između dotadašnjeg načelnika Ivice Petričevića i novoizabranog načelnika Božidara Vrabelj u prisutnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Ivana Lipuš, o čemu je sastavljen zapisnik Klasa: 010-01/09-01/01, Urbroj: 2137/09-09-1.        

Od preuzimanja dužnosti i upoznavanja sa stanjem započetih projekata, načelnik je, sukladno Statutu, obavljao poslove u okviru svojih nadležnosti, od donošenja odluka, upućivanja prijedloga odluka o kojima odlučuje Općinsko vijeće općine, do izvršavanja tih odluka.        

Načelnik je donosio i čitav niz drugih odluka iz različitih područja djelokruga.              

2. Jedinstveni upravni odjel        
Jedinstvenu upravni odjel obavlja poslove vezane uz rad Općinskog vijeća, i njihovih radnih tijela, predsjednika Gradskog vijeća i načelnika. Obavlja pripreme sjednica Općinskog vijeća, priprema opće akte općinskog vijeća, obavlja poslove po nalogu načelnika i predsjednika Općinskog  vijeća.       
Uz dostavu materijala za sjednice Općinskog vijeća te njihovih radnih tijela, osigurava se vođenje zapisnika i snimanje sjednica. U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se zajednički, stručni, upravni, kadrovski poslovi, stručno osposobljavanje i usavršavanje, službenički odnosi, poslovi njihovih radnih tijela, osigurava se vođenje zapisnika i snimanje sjednica, te drugi opći poslovi. Surađuje se s državnim i drugim tijelima. Provodi se javna nabava.

3.    Druga sjednica općinskog vijeća           
Načelnik je za drugu sjednicu Općinskog vijeća u suradnji s službenicima upravnog odjela pripremio prijedlog Statuta općine koji je utvrdio Odbor za statut i poslovnik           
Statut Općine Kop.Ivanec najvažniji je opći akt općine.           
Novosti vezane uz donošenje novog Statuta proizašle su iz zakona, a predstavljala su drugačija ovlaštenja Gradskog vijeća kao zakonodavne vlasti i načelnika kao izvršne vlasti općine Kop. Ivanec.           
Statut općine Koprivnički Ivanec rađen je temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09.)           
Pripremljeno je i dostavljeno očitovanje Državnom uredu za reviziju nakon obavljene revizije financijskih izvještaja i poslovanja Općine Kop. Ivanec.          

Načelnik je u suradnji s koalicijskim partnerom i suradnicima uputio Općinskom vijeću na donošenje rješenja o imenovanju predsjednika i  članova:
1.    Odbora za proračun i financije
2.    Odbora za gospodarski razvoj općine,
3.    Odbora za unapređenje i zaštitu okoliša,
4.    Odbora za komunalne djelatnosti,
5.    Povjerenstva za kulturu,
6.    Povjerenstva za sport,
7.    Povjerenstva za predškolski odbor,
8.    Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja,
9.    Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
10.    Socijalnog vijeća,
11.    Odbora za groblje u naselju Koprivnički Ivanec i Kunovec
12.    Stožera zaštite i spašavanja općine Koprivnički Ivanec

Vođeni su razgovori s predstavnikom tvrtke E2ENERGY d.o.o. gospodinom
Borisom Hrlec i inozemnim investitorima o realizaciji projekta „TERMOELEKTRANA NA ŠUMSKU BIOMASU“ za što je investitor dostavio pismo namjere, te je od općinskog vijeća zatražena suglasnost na pismo i ovlaštenje načelniku za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji.

S predstavnicima Hrvatskih voda vođeni su razgovori o nastavku izgradnje
kanalizacije u naselju Kunovec, Goričko i Botinovec, te je projektni zadatak te investicije dobio Komunalac d.o.o. Nakon toga potpisan je ugovor o sufinanciranju izrade idejnog projekta za izgradnju nastavka kanalizacije u općini i ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava Poslovne zone Koprivnički Ivanec. Očekujem da će  glavni i  izvedbeni projekt nastavka izgradnje  kanalizacijske mreže u Općini Ivanec s potvrdom na glavni projekt biti gotovi do kraja ožujka 2010. godine.

U sufinanciranju izrade projekta izgradnje kolektora za odvodnju otpadnih voda iz Poslovne zone Koprivnički Ivanec sudjeluju Hrvatske vode, Općina Koprivnički Ivanec, i Općina Peteranec, jer će se na kolektor spojiti kanalizacijski sustav Peteranca. Projekat je pred završetkom  i slijedi ishođenje lokacijske dozvole.

Također, data  je suglasnost Komunalcu na izradu idejnog projekta magistralnog vodovoda koji prolazi rubnim područjem Poslovne zone. Oba projekta važna su za pokretanje postupka izrade projektne dokumentacije za gradnju komunalne infrastrukture za prvu fazu Poslovne zone. 

4.    Četvrta sjednica općinskog vijeća

Na četvrtu sjednicu Općinskog vijeća upućeni su slijedeći prijedlozi:              – davanje suglasnosti tvrtki Piškornica d.o.o. za osnivanje prava građenja na   k.č.br. 3082/60 k.o. Koprivnički Ivanec, te su vijećnici upoznati  sa stanjem   projekta Piškornica, (Osnivanje prava građenja nije realizirano jer postoji druga opcija s predmetnom česticom o čemu će se odluka donijeti kasnije) – prijedlog Poslovnika općinskog vijeća koji je prethodno utvrdio Odbor za statut i poslovnik – prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu, – prijedlog odluke o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi,
– prijedlog odluke o izmjeno odluke o priključenju na vodovodnu mrežu,            
– prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o kreditiranju studenata
 – prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države,
– prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Izmjenom i dopunom Odluke o komunalnom doprinosu smanjena su davanja kućanstvima koja prije priključenja na komunalnu infrastrukturu imaju obvezu legalizirati stambene ili gospodarske objekte u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o gradnji i prostornom uređenju.            
Izmjenom i dopunom Odluke o priključenju na vodovodnu mrežu smanjen je iznos naknade za priključenje koji je usklađen s većinom odluka na području Županije.

5.    Peta sjednica općinskog vijeća

 
Nakon obavljenih pripremnih poslova na 5. sjednicu Općinskog vijeća  
upućeni su na donošenje:

–    Primjedbe na izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države, a odnose se na primjedbe korisnika državnog poljoprivrednog zemljišta koji su odvjetništvu uputili zahtjev za mirno rješenje spora.
Izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu države izdvojiti će zemljište iz Poslovne zone za ostale namjene, odrediti zemljište za povrat fizičkim osobama i Župi Koprivnički Ivanec za oduzeto zemljište za vrijeme bivše komunističke vlasti, izdvojiti zemljište koje stoji na općinu ili bivšu Općinu Koprivnica. Program raspolaganje uputiti će se Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na dobivanje suglasnosti i nakon toge će uslijediti postupci prodaje ili davanja u zakup.

–    Donošenje zaključka o odgodi izvršenja rješenja o naplati komunalne naknade tvrtki Komunalac d.o.o. do 28. veljače 2010. godine. Naime, Komunalcu d.o.o. je putem rješenja o ovrsi prisilno skinuto s računa 2.500.000,00 kuna za 2008. godinu. S obzirom da je Komunalcu prijetila ovrha komunalne naknade i za 2009. godinu, na tu temu održano je nekoliko sastanaka s Upravom i Nadzornim odborom Komunalca što je rezultiralo zamolbom za odgodu izvršenja rješenja zbog financijskih teškoća u tvrtki. Stoga, je donijet zaključak o odgodi izvršenja rješenja za komunalnu naknadu za 2009. godinu do 28. veljače 2010. godine. Tada je pokrenuta inicijativa za mirno rješavanje imovinsko pravnih odnosa na čestici 3082/60 unutar odlagališta otpada i osnivanje Povjerenstva za preuzimanje kanalizacijske mreže u naselju Koprivnički Ivanec. Na našu inicijativu Komunalac je krajem prošle godine odgovorio novom tužbom protiv općine kojom traži od općine povrat ulaganja u sanaciju odlagališta otpada u iznosu od cca. 24.000.000,00 kuna i sudsku zabilježbu raspolaganja česticom 3082/60., tek ove godine uputio je na razmatranje prijedlog okončanog obračuna izgradnje kanalizacije.                
– Povodom tužbe koju je podnio Komunalac d.o.o. protiv općine kojom traži ovrhu sredstava na računu zbog duga na kanalizaciji još nije pravomoćno riješena jer je prijedlog općine da se spor riješi mirnim putem i nagodbom.
                 
U svim sudskim sporovima koje se vode oko imovine Općine Koprivnički Ivanec u stalnim sa kontaktima s odvjetnicima g. Đurašin, g. Bukojević, gđa. Ferenc-Ranilović koji su nas zastupali temeljem ovlaštenja i u međusobnim konzultacijama poduzimamo odgovarajuće korake.
                   
Nakon dužeg sudovanja  koji se vodio između općine i trgovačkog društva Sloga d.o.o. Đurđevac na vrhovnom sudu RH potvrđena je prvostupanjska i drugostupanjska presuda kojom je potvrđeno da je zgrada trgovine Matije Gupca 16 vlasništvo općine.

–    Donošenje odluke o III. izmjeni Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički
Ivanec zbog usklađivanja s ranije donijetom  odlukom o povratu poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na području predviđenom za poslovnu zonu. (Ivan Dolenec). Na istom vijeću nije donijeta odluka o eventualnoj promjeni Plana za izgradnju osnovne škole, iako su bila iznijeta oprečna mišljenja vijećnika. (Konačni prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana treba hitno osvojiti zbog aktivnosti koje slijede u vezi realizacije projekta Osnovne škole Koprivnički Ivanec)

– Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu zbog usklađivanja s novim zakonskim odredbama i ujedno povećanje novčane kazne za prekršitelje.
                  
6.    Šesta sjednica vijeća

Na petoj (6) sjednici općinskog vijeća nakon obavljenih pripremnih radnji
donijete su slijedeće odluke:

–    Temeljem zahtjeva općine za darivanje poljoprivrednog zemljišta od Republike
Hrvatske donijeta je odluka Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske kojom se Općini Koprivnički Ivanec daruje cc. 30 ha zemljišta za poslovnu zonu u vrijednosti od cca. 9.330.000,00 kuna, Općinsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju darivanja i otpisu svih potraživanja prema RH u vrijednosti darivanog zemljišta.
–    Nakon toga, uz prethodnu suglasnost Državnog odvjetništva, potpisao sam i ugovor o darivanju, te je zemljište i pravno u vlasništvu Općine. Sa službenicima Središnjeg državnog ureda za upravljanje državom imovinom obavljeno je nekoliko razgovora o daljnjim postupcima darivanja državnog zemljišta, te je pripremljen i treći zahtjev za darivanje kojim će se obuhvatiti preostalo zemljište unutar prve faze Poslovne zone koje nije prenijeto u vlasništvo općine.
–    Donijeta je odluka o sklapanju ugovora o privremenom korištenju čestice 3082/60
od strane Komunalca za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom na odlagalištu Piškornica. Ugovor o korištenju čestice za potrebe  dobivanja  dozvole odlaganja otpada ponuđen je na potpis Komunalcu, s rokom korištenja čestice do 31.06.2010. godine, međutim, do danas nisu odgovorili niti potpisali ponuđeni ugovor. Naprotiv, sudskom tužbom traže zabilježbu zabrane raspolaganja spomenutom česticom. U tijeku je sudski postupak pri Općinskom sudu gdje nas zastupa odvjetnik Feliks Đurašin.

–    Na zajedničkom sastanku koji se vodio u hotelu Westin na prezentaciji projekta „Termoelektrana“ i Hrvatskoj elektroprivredi uz prisustvo predstavnika Građevinskog fakulteta donijet je zaključak o promjeni lokacije za gradnju termoelektrane  prvenstveno zbog promjene tehnologije i blizine 110 kilovoltnog dalekovoda koji je bliže sadašnjoj lokaciji elektrane.
–    U području osnovnog školstva prihvaćena je inicijativa općine o promjeni mreže osnovnih škola, te je Županijska skupština donijela Odluku o prihvaćanju inicijative i uputila prijedlog na suglasnost u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Izrađen je projektni zadatak od Upravnog odjela za školstvo Koprivničko-križevačke županije u kojem je uz sav potreban školski sadržaj predviđena i sportska dvorana koja bi se, osim za potrebe tjelesnog odgoja djece, koristila i za sportske događaje i rekreaciju građana. Vrijednost škole sa športskom dvoranom  procijenjena je na cca 20.000.000,00 kuna i zahtjeva adekvatan prostor koji zadovoljava sadašnja lokacija predviđena Prostornim planom.

7. Sedma sjednica općinskog vijeća                 

Na sedmu (7) sjednicu općinskog vijeća upućeni su slijedeći prijedlozi na    donošenje:   

–    Donošenje izmjena i dopuna Proračuna  općine za 2009. godinu koji je smanjen na 5.361000,00 kn, prvenstveno zbog izostanka prihoda s državne razine od strane Ministarstva gospodarstva i  storniranje knjiženja sufinanciranja Hrvatskih voda za gradnju kanalizacije, jer su sredstva direktno doznačavana Komunalcu d.o.o.. Prijedlog izmjena i dopuna proračuna je bio napravljen i na temelju procjene mogućnosti ostvarenja i raspoloživih informacija o realizaciji prihoda  do kraja godine kojima su se podmirili već nastali ili predstojeći izdaci, s težnjom da se ostvare uštede u što je moguće većoj mjeri.
–    Uz izmjene i dopune proračuna za 2009. godinu napravljene su i na donošenje
upućene  izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi, javnih potreba u socijalnoj skrbi, program održavanja komunalne infrastrukture, program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, program javnih potreba u zaštiti od požara

–    Također, na sedmu sjednicu vijeća upućen je prijedlog Proračuna za 2010.
godinu. Prijedlog Proračuna iznosio je 22.769.000,00 kuna, što je 424% više od iznosa proračuna za 2009. godinu. Proračun je razvojno orijentiran od čega 70% otpada na kapitalne projekte, za društvene djelatnosti otpada 6,27%, za komunalne i gospodarske djelatnosti otpada 14,74% i 8,98% proračuna otpada na funkcioniranje Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela.

–    Donošenje projekcije proračuna općine za 2011. i 2012. godinu,
–     Uz prijedlog proračuna upućeni su na donošenje svi Programi javnih potreba i to:
     u športu i tehničkoj kulturi ,
     u predškolskom odgoju,
     u socijalnoj skrbi,
–    Program održavanja komunalne infrastrukture,
–    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
–    Javnih potreba u zaštiti od požara,
–    Usvajanje izmjena i dopuna Proračuna DV Vrapčić Drnje Podružnica Ivančica
Koprivnički Ivanec za 2009. godinu i usvajanje Proračuna DV Vrapčić podružnica Ivančica za 2010. godinu,

–    Zbog niskih plača odgajateljica i pomoćnog osoblja u podružnici Ivančica na vijeće je upućen prijedlog povećanja plača za 5% od 01.01.2010. godine, te prijedlog o isplati putnih troškova odgajateljicama koje putuju i fiksnoj naknadi putnih troškova (cipelića) odgajateljicama koje žive u mjestu rada.

8.    Osma sjednica općinskog vijeća

Na zadnju 8 (osmu) sjednicu Općinskog vijeća u 2009. godini upućene su na donošenje slijedeće odluke i rješenja: –    prijedlog odluke o izmjeni odluke o visini uplate roditelja  za boravak djece u  vrtiću Ivančica kojom se učešće roditelja za boravak djece povećava na 450,00 kuna mjesečno zbog povećanja ekonomske cijene boravka po djetetu i potrebe da se u 2010. godini u prostoriji vrtića obave investicijski radovi na poboljšanju uvjeta boravka djece i nabavke opreme
            – na prijedlog Upravnog vijeća vrtića Vrapčić Drnje koje je na svojoj sjednici raspravljalo o prijedlogu Statuta  dječjeg vrtića Vrapčić, Općinsko vijeće, donijelo   je suglasnost           
– u međusobnom usuglašavanju s koalicijskim partnerom na donošenje Općinskom vijeću je upućen prijedlog o naknadi troškova članovima općinskog vijeća koji su povećani na 200,00 kuna i naknada troškova za volontersko obavljanje dužnosti zamjenika općinskog načelnika u iznosu od 1.000,00 kuna neto/mjesec,
            – za potrebe izrade Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području općine donijeta je Analiza stanja  sustava zaštite i spašavanja  na područnu  općine  u 2008. i 2009.godini, donijete su smjernice  za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja općine u 2010. godini, imenovano je povjerenstvo  koje će sudjelovati u postupku izrade procjene ugroženosti na području općine.

9. Komunalne djelatnosti i zaštita okoliša           

Na zajedničkom sastanku održanom s članovima Odbora za komunalne djelatnosti donijeta je odluka o popravku  poljskih putova, te je na cca 5 km poljskih putova na području općine dovezeno 300 m3 šljunka.          

Na području naselja Koprivnički Ivanec sanirana su tri divlja odlagališta smeća, te su postavljeni znakovi zabrane daljnjeg odlaganja.
Svim kućanstvima na području općine besplatno su dodijeljene kante za odlaganje komunalnog otpada. Nabavka kanti sufinancirana je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u omjeru 60% općina 40% Fond.

10.     Zadovoljavanje potreba u socijalnoj skrbi

U zadovoljavanju potreba u socijalnoj skrbi isplaćene su naknade za četiri
kućanstva slabije ekonomske moći, na način da su u određenoj vrijednosti ta kućanstva podigla robu u maloprodaji, a općina je temeljem računa podmirila nastali trošak, osigurana su ogrjevna drva za desetak obitelji, a što je sufinancirala Županija Koprivničko-križevačka i novčanom donacijom pružena je pomoć obitelji s invalidnom osobom.

11.    Stjecanje nekretnina u korist općine

U naselju Goričko na čestici koja je bila u vlasništvu obitelji Stjepana Flegarić
iz Goričkog izgrađeno je  vatrogasno spremište sa spremnikom za vodu za potrebe vatrogasaca. Radi stjecanja vlasništva nad predmetnim spremištem i legalizacije građevine otkupljena je u neposrednoj pogodbi predmetna čestica  i uknjižena u korist Općine.
                                                                                       

OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                      
Božidar Vrabelj, dipl. oec.