Općinski poziv na legalizaciju – siječanj 2012.

Objavljeno, 3.1.2013. Novosti

JAVNI POZIV vlasnicima i investitorima nezakonito izgrađenih zgrada za ozakonjenje istih
– s v i m a – Dana 21. srpnja 2012. stupio je na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (objavljen u “Narodnim novinama” br. 86/12, od 13. srpnja 2012.)
Sukladno članku 44. Zakona Općina Koprivnički Ivanec objavljuje prvi javni poziv, s odgovarajućim informacijama radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, prema novom zakonu.
Novim zakonom predviđen je novi konačni rok za podnošenje zahtjeva i to do 30. lipnja 2013. i nakon proteka toga roka zahtjev se više neće moći podnijeti.
Ovim novim zakonom postupak ozakonjenja bi trebao biti jednostavniji u proceduri, a u konačnosti i jeftiniji za podnositelje zahtjeva za rješenje o izvedenom stanju. Ovisno o stupnju zahtjevnosti zgrade, propisani su i prilozi zahtjevu za donošenjem rješenja o izvedenom stanju, a naknade za zadržavanje će također ovisiti o vrsti zgrade.
Rješenje o izvedenom stanju neće imati pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljište na kojemu je ta zgrada izgrađena.
Ukoliko se zahtjev ne podnese do spomenutih rokova, zgrade za koje neće biti donijeto rješenje o izvedenom stanju neće se moći koristiti, rekonstruirati (dograđivati i nadograđivati) ni priključiti na komunalne vodne građevine, na elektroenergetsku mrežu i drugu komunalnu infrastrukturu, te se za nju neće moći izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, a neće se moći ni evidentirati u katastarskom operatu, i upisati u zemljišne knjige.
Za detaljnije informacije o provedbi ovog zakona mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Koprivnički Ivanec ili stručnim službama u Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Koprivničko- križevačke županije tena  internet stranici Koprivničko- križevačke županije http://www.kckzz.hr/prostorno-uredenje-i-zastita-okolisa/informacija-o-zakonu-o-postupanju-s-nezakonito-izgradenim-zgradama
PROČELNIK: 
Ivan Lipuš v.r.