Očitovanje Općine Koprivnički Ivanec na izvješće o radu “Piškornice” od 01.01.-30.06.2019.

Objavljeno, 9.9.2019. Novosti

 

OČITOVANJE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC NA „IZVIJEŠĆE O RADU „PIŠKORNICE“ d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. – 30. 06. 2019.G“

 

         NIMBY sindrom (NE efekt!) – Not in my backyard – Ne u moje dvorište

ili

          MACHIAVELLIANISM : Using Others to Get Ahead

MAKIJAVELIZAM: Korištenje drugih za (svoj) napredak

[makijavelizam = bezobzirno djelovanje u politici ili u drugim društvenim djelatnostima radi vlastitoga probitka (sa stavom po kojem ostvarenje cilja opravdava sva sredstva)].

 

U svom Izvješću o radu „Piškornice“ d.o.o. za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2019.g. od 30. 08. 2019.g. direktor Piškornice d.o.o. optužuje „dio izabranih predstavnika općinskih tijela vlasti koji službenim dopisima prema društvu i nadležnom ministarstvu i inspekcijama nastoje pojačati negativan stav i opći dojam projekta“ tvrdeći da zagovaraju obustavu projekta ili njegov nastavak na drugoj lokaciji „što je zapravo već poznati i viđeni NIMBY efekt („Not in My Back Yard“- Ne u mom dvorištu.)

 

Možemo ukazati da se preferira korištenje spellinga backyard u svim kontekstima (i kao imenice i kao priložne oznake  mjesta – Encyclopedia Britanica). Tu frazu samo ponekad koriste, na pejorativan (POGRDAN!) način, osobe koje pretjerano pojednostavljuju kompleksnost problema, optužujući druge da su egocentrični kad ti drugi a priori ne prihvaćaju kontroverznu tehnologiju koja ugrožava zdravlje ljudi i njihovo životno okruženje. Preporuka akademika je da osobe s akademskim obrazovanjem ne koriste tu (uvredljivu) frazu.

 

Stanovnici Općine Koprivnički Ivanec  ne moraju prihvatiti makijavelističke metode koje su sada aktualne i iznimno intenzivne u nametanju projekta RCGO Piškornica.

 

Naš posebni cilj (specific target) je očuvanje dostignutog standarda i kvalitete života u našim domovima i našem okruženju. Pri tome, od Vlade RH, nadležnih ministarstava, stručnjaka koji rade na Idejnom projektu br. 10-116/18 i svim drugim potrebnim studijama, analizama, programima, radovima itd., te nositeljima i voditeljima cjelokupnog projekta RCGO Piškornica  očekivali smo nepristranost i sofisticiranost kao glavne standarde u komunikaciji sa stanovništvom i predstavnicima lokalnih vlasti odnosno predstavnicima vlasnika  Piškornica d.o.o. Tim standardima bi se postigao visok stupanj uvjerljivosti u istinitost danih informacija. Prepotentnost i makijavelistički način daju suprotan rezultat.

 

Za stanovnike Općine Koprivnički Ivanec  nepristranost (IMPARTIALITY) je sposobnost prosuđivati i razmatrati nešto na fer način, ne dozvoljavajući utjecaj osobnog interesa, utjecaj povezanosti s interesima drugih, favorizirati jednu stranu na štetu druge. To je razmatranje temeljeno na objektivnim činjenicama, dovoljnom znanju o predmetu o kojem se odlučuje, bez predrasuda, bez utjecaja vlastitog aktualnog iskustva. To je brižljivo razmatranje predmeta odluke bez potpore jednoj strani na štetu druge strane. To je kvaliteta kojom se stvara stabilna ravnoteža temeljena na objektivnoj istini o stvarnom činjeničnom stanju. U takvoj kvaliteti nema suprotnog djelovanja.

 

Za komunikaciju sa stanovništvom Općine Koprivnički Ivanec potrebna je i sofisticiranost svih aktera u predloženom projektu. Sofisticiranost podrazumijeva dobro poznavanje i razumijevanje načina na koji funkcionira država, grupe ljudi, područja aktivnosti ljudi i njihov način razumijevanja stvari, dobro razumijevanje načina na koji se ljudi ponašaju i uzroka koji dovode do određenog ponašanja, dobro poznavanje kulture i modnih kretanja grupe ljudi, pravilno razumijevanje ideja ljudi bez da ih se pojednostavljuje, pravilno uočavanje jesu li ponašanja ili promjene u ponašanju, ideje, ukusi, iskustva rezultat prirodnog karaktera, odgoja i obrazovanja, iskustava ili kondicioniranja.

 

Komunikacijom s ova dva standarda postigla bi se konstruktivna aktivnost i za dobrobit stanovništva Općine Koprivnički Ivanec i za opće dobro. To bi doprinijelo  boljem i stvarnim okolnostima bližem planiranju u ostvarivanju prihvatljivog (ne nametnutog) projekta.

 

           Ali uvjerljivost je nestala već nakon uvida u „Operativni program konkurentnosti i kohezije 2014-2020“ u kojem je na 123. stranici navedeno:“ Svi spomenuti prioriteti i ciljevi (u pogledu centara za odlaganje otpada i sanacije odlagališta) u skladu su i proizlaze iz Plana gospodarenja otpadom (PGO) za razdoblje od 2007. do 2015. i bit će zadržani i u ažuriranom nacionalnom PGO–u za razdoblje od 2015. do 2021. te sukladno tome i u PGO–ovima na lokalnoj razini.“ Ako državni planeri prepisuju iz Plana u Plan ono što je navodna obveza države, bez ikakvih konzekvenci, ZAŠTO BI SE stanovnici Općine Koprivnički Ivanec trebali osjećati krivima zbog LOŠEG PLANIRANJA koje uopće nije bilo temeljeno na stvarnim (postojećim) okolnostima?

 

Kad se u aktualnom Idejnom projektu pročita  da je „tendencija zamjene načela jedan grad/ općina -jedan deponij načelom više gradova/općina – jedan deponij “ iz članka 11. Prostornog plana Županije Koprivničko-križevačke, stanovnici Općine Koprivnički Ivanec žele znati razloge i svrhu da se to promijeni u „svi gradovi/općine (4 Županije) – jedan deponij. Ili matematički izraženo: jedna općina s 2.121 stanovnika trpi jedan deponij za  19 gradova i 91 općinu, s ukupno 538.231 stanovnika ili drugim riječima, 0,394 % stanovnika (4 Županije) mora u svom okruženju prihvaćati, pored svog otpada, još i  otpad od 99,606 %   stanovnika, kojima se poštuje pravo na očuvanje dostignutog standarda i kvalitete života. Ili rečeno jezikom direktora Piškornice d.o.o.: zašto je za 99,606 % stanovnika politički korektno da u svojim dvorištima ne drže svoje smeće nego da sve smeće ide u dvorište stanovnika Općine Koprivnički Ivanec (Why all garbages in my backyard?)

 

Stanovnici Općine Koprivnički Ivanec su politički i sociološki vrlo savjesni i svjesni i insistiraju na očuvanju svojeg prava na očuvanje dostignutog standarda i kvalitete života u svojim domovima u svojoj općini, a to im jamči i (EU) KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA u članak 8.:

„PRAVO NA POŠTOVANJE PRIVATNOG I OBITELJSKOG ŽIVOTA

  1. Svatko ima pravo na poštovanje svoga privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja.
  2. Javna vlast se neće miješati u ostvarivanje tog prava, osim u skladu sa zakonom i ako je u demokratskom društvu nužno radi interesa državne sigurnosti, javnog reda i mira, ili gospodarske dobrobiti zemlje, te radi sprječavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih. „(Isto je zajamčeno i u čl. 70 Ustava RH)

 

Stoga stanovnici Općine Koprivnički Ivanec i njihovi izabrani predstavnici svim akterima projekta RCGO Piškornica i upravi Piškornica d.o.o ukazuju na obveze države ustanovljene u postojećim i važećim pravnim stavovima EU-suda.

 

            EU-sud posebno ističe međusobnu povezanost i nedjeljivost između ljudskih prava, okoliša i održivog razvoja. ( The Court emphasized the interdependence and indivisibility between human rights, the environment and sustainable development)

 

           Sud se rukovodi materijalnim i procesnim obvezama države u zaštiti okoliša, koje proizlaze iz obveze da respektira i osigura pravo na život i osobni integritet.

(The Court ruled on the States’ substantive and procedural obligations regarding environmental protection, which arise from the obligation to respect and ensure the rights to life and personal integrity.)

 

          Sud također nalazi da države moraju djelovati, s pridržavanjem načela predostrožnosti, štiteći pravo na život i osobni integritet u slučaju moguće ozbiljne i nepopravljive štete za okoliš, čak i kad za to ne postoji znanstvena (dokazana) izvjesnost. Napokon, s obzirom na materijalne obveze, Sud nalazi da država mora kooperirati, u dobroj vjeri, kad postane svjesna da neka aktivnost, planirana pod njezinom jurisdikcijom, može proizvesti rizik značajne prekogranične štete i u slučaju izvanrednog stanja okoliša. 

(The Court also found that States must act in keeping with the precautionary principle to protect the right to life and to personal integrity in the event of possible sserious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Lastly, regarding substantive obligations, the Court found that States must cooperate, in good faith, when they become aware that an activity planned under their jurisdiction could generate a risk of significant transboundary damage and in cases of environmental emergencies.)

 

           Konačno, uz respekt procesnih obveza, Sud nalazi da država ima nekoliko konkretnih obveza koje proizlaze iz prava na informaciji, sudjelovanja javnosti i pristupa sudu, u oba konteksta i domaćem i prekograničnom. Sud zaključuje da država ima obvezu garantirati sudjelovanje javnosti u politici koja se odnosi na okoliš, bez diskriminacije, na jedan pravedan /nepristran, značajan i transparentan način, za koji mora biti garantiran pristup relevantnim informacijama.

(Finally, with respect to procedural obligations, the Court found that States have several concrete obli­gations derived from the right of access to informa­tion, public participation, and access to justice, in both domestic and transboundary contexts. The Court concluded that States have an obligation to guarantee public participation in environment-related policies, without discrimination, in an equitable, significant and transparent manner, for which they must have been guaranteed access to the relevant information.)

 

Sve naprijed iznijeto se upućuje i Upravi Piškornice d.o.o. i predstavnicima četiri županije koje su akteri u ovom projektu.

 

Načelnik

Općine Koprivnički Ivanec

Mario Švegović