Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje RH u “Vrapčić” dječjem vrtiću Drnje nakon analize rezultata potvrdio kvalitetu rada vrtića

Objavljeno, 16.1.2018. Novosti

Nakon  što je od Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Republike Hrvatske ponuđeno svim vrtićima Republike Hrvatske da uz stručnu pomoć Centra kroz točno definirane kriterije vrednuju svoj odgojno obrazovni rad u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, u isti projekt uključilo se oko 140-tak predškolskih ustanova Republike Hrvatske. Iz Koprivničko – križevačke županije u isti proces  vanjskog vrednovanja  i samovrednovanja ušla su četiri vrtića koji su samoinicijativno željeli utvrditi razinu kvalitete svog odgojno – obrazovnog procesa: DV „Zrno“ Virje, DV „Zraka sunca“ Križevci, DV Čarobna šuma Križevci i DV Vrapčić Drnje.

Spomenuti projekt Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje trajao je od 2011 – 2016. Nakon završetka istog sredinom mjeseca prosinca 2017. održana je i svečana završna konferencija o rezultatima koji su objavljeni u knjizi „Prvi koraci na putu prema kvaliteti“.

Svečanoj konferenciji na kojoj je predstavljena knjiga nazočili su predstavnici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje RH, sva nadležna Ministarstva te predstavnici Agencije za odgoj i obrazovanje RH, te brojni drugi gosti, ali i predstavnici predškolskih ustanova koji su bili aktivni sudionici ovog vrednovanja.

„ Ustanove koje su implementirale proces samovrednovanja u svoj svakodnevni rad bile su izrazito motivirane, zainteresirane, otvorene za nova iskustva, kritične i samokritične te spremne za otvoreni dijalog o kvaliteti.“ – rekle su autorice i provoditeljice projekta dr.sc. Sandra Antulić Majcen i Sonja Pribela-Hodap, univ.spec.psych.

U procesu samovrednovanja istraživana su različita područja kvalitete svih vrtića u projetu.

Kroz zadane  kriterije vrednovanja i samovrednovanja te podatke koji su se temeljili na brojnim istraživanjima niza čimbenika koji posredno i neposredno utječju na kvalitetu ustanove , metodama niza upitnika  koji su radi što iskrenijih odgovora bili anonimne i zaštićeni  u posebnim kuvertama ,  te čije odgovore nije mogao vidjeti vrtić u kojem su ispitivanja izvršena već samo Nacionalni centar  za vanjsko vrednovanje ,  vrednovano je sljedeće:

  1. Strategija ustanove
  2. Organizacijsko vođenje ustanove
  3. Kutura ustanove
  4. Prostorno-materijalni i tehnički uvjeti rada
  5. Zdravstveno-higijenski uvjeti rada i sigurnost
  6. Kurikulum i odgojno-obrazovni proces
  7. Ljudski resursi
  8. Suradnja sa užom i širom društvenom zajednicom
  9. Proces praćenja i vrednovanja ( Prvi koraci na putu prema kvaliteti,str.34)

 

O svim tim kriterijima  očitovali su se sljedeći dionici: Upravno vijeće, ravnatelj vrtića, stručno-razvojna služba, odgojitelji, administrativno-tehničko osoblje, roditelji, lokalna zajednica

„Pokazatelji uspješnosti i iskustva ustanova u procesu samovrednovanja sadržani su u ključnim nalazima implementacije procesa samovrednovanja u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.“ (Prvi koraci na putu prema kvaliteti, str.45)

Nakon završnog kruga Projekta procjenjena je kvaliteta rada svih ustanova .

„ Tijekom projekta  koristili smo se Kreda analizom koja je zapravo Swot analiza prilagođenja specifičnostima naše odgojno obrazovne prakse i kojom smo kao Tim za kvlaitetu mogli parcijalno utvrđivati određena područja koja su se analitikom pokazala prioritetnija i u kojima kao ustanova moramo ustrajnije poraditi na unapređenju što je i smisao ovog projekta NC. Jedno od tih je bilo i  zapošljavanje stručnog tima kojeg vrtić tada nije imao. Osiguravanje materijalno-organizacisjkih uvjeta rada također se pokazalo kao područje u  kojem treba načiniti iskorak i to smanjenjem djece u skupinama ili proširenjem materijalnog konteksta.

Navedeno je svakako vezano uz  financijske mogućnosti općina osnivača .

Prema analizama upitnika NCVVO, vrtić „Vrapčić“ Drnje sa svim svojim podružnicama u sastavu „Vrapčića“ Drnje  koje su bile instrument ispitivanja, utvrđeno je da je ovaj vrtić prepoznat kao kvalitetan, da sustavno  radi na unapređenju kvalitete života djece i zaposlenika u ustanovi, da ima jasno izraženu viziju i misiju, te da nastoji dobrom i otvorenom  suradnjom s vanjskim čimbenicima (posebno se to odnosi na općine osnivače) izgrađivati suradničku sinergiju dionika koji posredno ali i neposredno u svom međuodnosu, utječu na kvalitetu ove ustanove“ – rekla je ravnateljica vrtića „Vrapčić“ Drnje, Snježana Tišljarić, nakon skupa.

 

(Više na stranicama NCVVO)