JAVNI POZIV vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

Objavljeno, 21.11.2011. Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC

Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenom zgradama („Narodne novine“ broj 90/11) Općina Koprivnički Ivanec objavljuje

JAVNI POZIV

vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011., ako su do toga dana izvedeni:

  • svi građevinski i drugi radovi, te ako se koristi ili se može koristiti ili svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

  • Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

  • Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

  • geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,

  • tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,

  • dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,

  • uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. i članka 17. stavka 4. ovoga Zakona,

  • dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).

  • kada se u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevne čestice spajanjem cijelih katastarskih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice prema zemljišnoj knjizi vlasništvo iste osobe, zahtjevu se prilaže posebna geodetska podloga prema posebnom propisu.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do31.12.2012. godine, a predaje se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija,

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 4a

Informacije se mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Koprivnički Ivanec, osobno ili na broj telefona 048/638-100.

KLASA: 361-01/11-03/04

URBROJ: 2137/09-11-1

Dokument možete preuzeti klikom na ovaj link.