IZVJEŠTAJ NAČELNIKA

Objavljeno, 22.11.2010. Novosti

Klasa: 008-04/10-01/01

Urbroj:2137/10-10-1

Koprivnički Ivanec, 18. rujna 2010.

 

Temeljem članka 35b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 49. Statuta općine Koprivnički Ivanec (Sl. gl. ) i članka 49. Poslovnika općinskog vijeća općine Koprivnički Ivanec( Sl. gl. ),općinsko vijeće općine Koprivnički Ivanec je na svojoj ___. sjednici održanoj ___________ 2010. godine, usvojilo sljedeće:

 

P O L U G O D I Š N J E I Z V J E Š Ć E

O RADU NAČELNIKA

 

 

Prema Statutu općine Koprivnički Ivanec, a u skladu s novim zakonskim obvezama, načelnik podnosi Općinskom vijeću izvješće o svom radu, a koje se odnosi na razdoblje od 01.01.2010. – 30.06.2010. godine , kako slijedi :

U ovom izvještajnom razdoblju nastavio sam sa realizacijom programa započetog u 2009. godini.

Prihodi proračuna u razdoblju od 01.01.2010. do 30.06.2010 ostvareni su u iznosu od 2.011.67,02 kuna.

Rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju iznose 1.371.749,68 kuna.

U izvještajnom razdoblju održavani su kolegiji na kojima su razmatrani

prijedlozi i donijeti zaključci kojima su rješavana pitanja iz nadležnosti Načelnika.

Sukladno ovlaštenjima iz Statuta, Općinskom vijeću podnošeni su prijedlozi , i

dalje zbog usklađivanja sa novim Zakonom o ustrojstvu lokalne samouprave,

izvješća o izvršenju proračuna za 2009.godinu, te niz prijedloga iz područja

prostornog planiranja , komunalnih djelatnosti, gospodarstva, obrazovanja, predškolskog odgoja, socijale, zaštite od požara….

Nastavio sam održavati sastanke s gospodarstvenicima vezano na rješavanje problematike Poslovne zone Koprivnički Ivanec, Regionalnog centra gospodarenja otpadom „ Piškornica“, općinskim udrugama, predstavnicima škole Brače Radić, vrtića Ivančica i stanovništvom koje mi se u izvještajnom razdoblju nastavilo obraćati radi rješavanja svojih problema u rješavanju potreba u području komunalnih, prostornih, društvenih, obrazovnih do socijalnih potreba ili su bili pozvani od strane načelnika.

 

I dalje se kontinuirano održavaju sastanci sa Županom i čelnicima Koprivničko-križevačke županije , te sam prisustvovao nizu sastanaka u, Ministarstvu prostornog uređenja , graditeljstva i zaštite okoliša, Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Ministarstvu regionalnog razvoja i vodnoga gospodarstva, Hrvatskih voda, a sve u vezi davanja podrške našim projektima, rješavanja imovinsko pravnih odnosa zemljišta u Poslovnoj zoni, nastavka izgradnje kanalizacijskog sustava u naseljima Kunovec, Botinovec i Goričko, osiguranja novčanih sredstava za izgradnju ograde groblja.

U Ministarstvu prostornog uređenja sudjelovao sam u radu Povjerenstva za Studiju utjecaja na okoliš za izgradnju termoelektrane Koprivnički Ivanec, te održao javnu raspravu u društvenom domu u Ivancu, na kojoj su iznijete primjedbe i prijedlozi vezani uz tekst Studije utjecaja na okoliš.

S predstavnicima Hrvatskih voda razgovaralo se u vezi rješavanja problematike vodozaštitnog područja crpilišta „Ivanščak, potrebi izgradnje kanalizacijskog sustava koji će otpadne vode s područja Poslovne zone odvoditi preko naselja Peteranec do pročistača u Herešinu, te čišćenja odvodnih kanala u dužini cca 5000 metara na području općine.

Sa predstavnicima Komunalca d.o.o. vođeni su razgovori i koordiniranje projekta izgradnje kanalizacijskog sustava u naseljima Kunovec, Goričko i Botinovec koji je postupku ishođenja Rješenja za izvođenje radova, a sa tvrtkom Koprivnica plin obavljeni su razgovori i potpisao sam ugovor o suradnji na izradi projekta plinofikacije Poslovne zone K. Ivanec.

Nastavljene su aktivnosti oko razvoja Poslovne zone Koprivnički Ivanec gdje smo za I fazu razvoja zone (cca 32 ha) uspješno riješili imovinsko-pravne odnose vezano uz zemljište koje je darivano općini. Na ostatku zone koja je veličine cca 210 ha do sada je općini darivano još cca 38 ha, što ukupno iznosi cca 70 ha. Općina je tim darivanjem time stekla vrijednost zemljišta u iznosu cca 29 000 000 miliona kuna, koje će opremati komunalnom infrastrukturom i pripremati ga prodaju ulagačima.

Trenutno je u postupku temeljem Glavnog projekta pri Upravnom odjelu za prostorno uređenje donošenje potvrde Glavnog projekta temeljem, koje će se pristupiti postupku javne nabave za izgradnju prometnica unutar I faze zone.

U izradi su projekti oborinske odvodnje, kanalizacije, vodoopskrbe, plinofikacije, DTK mreže i struje , nakon čega će se pristupiti ishođenju dokumenata za građenje i pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova.

Vezano na navedene aktivnosti primili smo u posjet gospodina Jozu Sarača, tajnika SDU-a s kojim sam potpisao Ugovor o darivanju državnog zemljišta općini u vrijednosti 7.000.000,00 kuna i tajnicu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva gospođu Tihanu Kraljić s kojom sam potpisao ugovor o sufinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture na području Poslovne zone u vrijednosti od 6.000.000,00. kuna. Ovom događaju prisustvovali su potpredsjednik Hrvatskog sabora gospodin Josip Friščić i župan Darko Koren s suradnicima.

U izvještajnom razdoblju započeli smo i završili izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju kurije i izradu ograde groblja u naselju Koprivnički Ivanec.

Trenutno se vodi upravni postupak za ishođenje lokacijskih dozvola, za oba projekta. Za izradu ograde groblja osigurano je 250.000,00 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i vodnoga gospodarstva.

Pokrenuli smo izradu projekta i izgradili kanalizacijsku mrežu u odvojku Koprivničke ulice, koja je u cijelosti financirana sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od cca 350.000,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju napravljene su Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, na koji je resorno Ministarstvo dalo svoju suglasnost. Slijedi raspisivanje natječaja za koncesiju, zakup i prodaju zemlje.

Uvidjevši da postoji ozbiljan problem i za stanovništvo velika opasnost prometovanja ulicama K. Ivanec u izradu je projekt prve faze pješačko biciklističke staze od granice s Koprivnicom do crkve u K. Ivancu. Projekt je pred završetkom, te slijedi ishođenje lokacijske dozvole. U tu svrhu obavio sam razgovore s stanovnicima ulice kod kojih je za potrebe staze nužno izvršiti rušenje dvorišnih ograda s ulične strane kako bi se dobio puni profil pješačko-biciklističke staze. Također sam obavio razgovore oko dobivanja suglasnosti za oborinsku odvodnju s ulice u prirodne recipijente. Slijedi potpisivanje ugovora o ustupanju djela čestica i parcelaciju zemljišta.

U prvoj polovici godine ulagali smo u popravak i rekonstrukciju cesta jer nam je bitna kvaliteta života i sigurnost naših mještana , tako je na inicijativu općine, Županijska uprava za ceste izvršila rekonstrukciju ceste od Kunovca do Botinovca u dužini cca 900 metara, popravila oštećenja na prometnici Kunovec- Kunovec breg, Kop. Ivanec- Pustakovec. Vrijednost ulaganja je cca 500.000,00 kuna.

Pokrenuo sam izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine koji se odnosi na proširenje obuhvata Regionalnog centra gospodarenja otpadom Piškornica, detaljnog plana uređenja odvojka Koprivničke ulice,detaljnog plana uređenja prostora za društveno stambenu izgradnju unutar naselja Ivanec, sanacije prostora Banovica,detaljnog uređenja središnjeg dijela naselja K. Ivanec i korekciju prostora Poslovne zone zbog izuzimanja djela poljoprivrednog zemljišta za potrebe povrata.

Poslove izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja preuzeo je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije s kojim sam potpisao ugovor o izradi dopuna i izmjena Plana.

 

Na području društvenih djelatnosti izvršeno je slijedeće :

Kao značajno moram istaknuti da sam u dogovoru s ravnateljicom osnovne škole Brače Radić potpisao sporazum o financiranju poslova na rekonstrukciji krovišta na područnoj školi u Koprivničkom Ivancu zbog prokišnjavanja, čime smo spriječili daljnje propadanje u unutrašnjosti. Vrijednost investicije iznosi 85.000,00 kuna.

Zbog problema u odnosima općine i grada Koprivnice vezanih uz školu zbog nebrige osnivača pokrenuo sam postupak izdvajanja Područnih škola Koprivnički Ivanec i Kunovec u jedinstvenu Matičnu školu. Zahtjev za izdvajanjem škole poslan je Ministarstvu prosvjete i znanosti.

Nastavljeno je sa stipendiranjem studenata, te danas općina stipendira 18 studenata sa 500,00 kuna na mjesec.

Zahtjevom Ministarstvu kulture, pokrenuo sam postupak zaštite Ivanečke narodne nošnje , tražeći da joj se dodijeli status nematerijalnog kulturnog blaga ujedno da se zaštiti njezina izvornost i zaštita od zlouporaba.

Održao sam nekoliko sastanaka s predsjednikom Županijske turističke zajednice i načelnicima općine bivše općine Koprivnica radi dogovora o osnivanju Turističke zajednice područja, čime bi općina dobila i turistički značaj, a kao turistički proizvod možemo upotrijebiti upravo Ivanečku narodnu nošnju, običaje , Ivanečke kresove….. Slijedi postupak potpisivanja sporazuma i osnivačke skupštine Turističke zajednice područja.

Rebalansom proračuna za 2010. godinu osigurana su sredstva za izvođenje radova na sportskim objektima Nk Jedinstvo u Pustakovcu, NK Rudar u Botinovcu i objektu Kluba tehničke kulture Vektor u Koprivničkom Ivancu. Radovi su uglavnom izvršeni vlastitim radom članova klubova ili su u tijeku.

Na području vatrogastva rebalansom su osigurana sredstva za nabavku vatrogasnog vozila za DVD Koprivnički Ivanec. Postupak nabave je u tijeku i nadam se da će biti i realiziran, o čemu surađujem s dobavljačem i Vatrogasnim društvom K. Ivanec.

Nastavljena je suradnja sa općinama Koprivničko-križevačke županije uz uzajamno posjećivanje i prisustvovanje njihovim važnijim događanjima. Također sam prisustvovao svečanim sjednicama Općinskih vijeća,kao i kolegijima načelnika i susretima sa čelnicima općina naše Županije.

U izvještajnom razdoblju održano je pet (5) sjednica Općinskog vijeća na kojima su donesene odluke o usklađivanju opći akata, izmjena i dopuna proračuna , izmjena i dopuna Programa s područja športa, tehničke kulture, vatrogastva…

 

Načelnik:

Božidar Vrabelj