Dokumenti i akti

2022.

Strategija upravljanja imovinom Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2022. – 2028. godine

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

2021.

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na k.č.br. 1813-2, k.o. Kop. Ivanec

2020.

Program potpore poljoprivredi na području Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu

Zaključak o davanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika

Zaključak o potpori projektu nogostupa u ulici Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu

Zaključak o potpori projektu nogostupa u ulici Braće Radića u Koprivničkom Ivancu

Zaključak o ne pružanju potpore projektu nogostupa u odvojku Vinogradske ulice u Koprivničkom Ivancu

Odluka o nagrađivanju učenika Osnovne škole Koprivnički Ivanec

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka Općinskog vijeća u 2020. godini

Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća za 2020. godinu

Odluka o davanju na korištenje k.č.br. 125 k.o. Kunovec ŠRD Patuljan iz Pustakovca

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu

Odluka o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji sa KANCIJAN obrtom za knjigovodstvene usluge

Odluka o izmjenama Odluke o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Koprivnički Ivanec

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrapčić

Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o provođenju programa Pomoć u kući starijim osobama u 2020. godini

Sporazum o provođenju programa Pomoć u kući starijim osobama u 2020. godini

Odluka o financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini

Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Koprivnički Ivanec

2019.

Odluka o financiranju članstva u Knjižnici i čitaonici Fran Galović Koprivnica

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o prodaji zgrade Glasa Podravine d.o.o.

Odluka o subvencioniranju udomljavanja napuštenih pasa s područja Općine Koprivnički Ivanec

Zaključak o usvajanju Financijskog plana DV Vrapčić za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana DV Vrapčić za 2019. godinu

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o istupanju Općine iz Zajedničke službe komunalno poljoprivrednog redarstva

Odluka o isplati božićnice umirovljenicima s područja Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Ivanec

Suglasnost na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrapčić za materijalna prava i potraživanja odgojiteljica

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Suglasnost na prijedlog Statuta dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju obiteljske kuće, gospodarske zgrade i zemljišta na adresi Seljačke bune 23, Kunovec

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima

Zaključak o sufinanciranju boravka djece s područja Općine u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece na području Grada Koprivnice u pedagoškoj godini 2019. – 2020.

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu

Odluka o financiranju članstva u Knjižnici i čitaonici Fran Galović Koprivnica u 2019 . godini

Odluka o određivanju imena ulica na području Općine Koprivnički Ivanec

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018. godine

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Odluka o izmjeni Odluke o naknadama troškova članovima Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

Odluka o financiranju političkih stranaka iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019.

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Koprivnički Ivanec

2018.

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO OKI

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Ivanec

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Ivanec

Zaključak o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Kop. Ivanec u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece na području Grada Koprivnice

2015.

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Odluka o financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o određivanju službenika za informiranje u Općini Koprivnički Ivanec

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini

2014.

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade članovima odbora i povjerenstava Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o izmjeni Odluke o naknadama troškova članovima Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa

Odluka o naknadi troškova članu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrapčić Drnje s područja Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2015. godinu

Odluka o visini naknade članovima odbora i povjerenstava Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Koprivnički Ivanec za 2013. godinu

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01 srpnja do 31. prosinca 2013. godine

Odluka o raspoređivanju godišnjih sredstava za rad političkih stranaka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Odluka o financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini

2013.

Popis sklopljenih ugovora u 2013. godini – antikorupcija

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Koprivnički Ivanec

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu

Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 2012. godine

Statut Općine Koprivnički Ivanec

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

2012.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2013. godinu

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

Rješenje o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 2011. godine

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec u 2012. godini

2009.

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

2008.

Odluka o grbu i zastavi Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o osnivanju poduzetničke zone Koprivnički Ivanec