POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA

Objavljeno, 25.3.2013. Novosti

Na temelju članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11.)  i članka 48. Statuta Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 10/09) podnosim slijedeće
P O L U G O D I Š N J E  I Z V J E Š Ć E
O RADU NAČELNIKA
Prema Statutu Općine Koprivnički Ivanec, a u skladu s novim zakonskim obvezama, općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću izvješće o svom radu, a koje se odnosi na razdoblje od 01.07.2012. – 31.12. 2012. godine, kako slijedi :
Općinski načelnik u navedenom razdoblju nastavio je s aktivnostima iz proteklog izvještajnog razdoblja. Te aktivnosti odnose na zacrtani smjer razvoja općine u smislu njenog strateškog razvoja i na zadovoljavanje potreba na svim segmentima društva u skladu s planiranim sredstvima proračuna.
Rad općinskog načelnika može se podijeliti prema slijedećim aktivnostima:
Donošenje akata i predlaganje akata Općinskom vijeću,
Operativno postupanje općinskog načelnika na području zadovoljavanja  potreba svih korisnika proračuna,
Protokolarne aktivnosti,
1.1.  U izvještajnom razdoblju održane su 3. sjednice Općinskog vijeća na koje je općinski načelnik u suradnji s službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje slijedeće akte, odluke, zaključke, informacije i rješenja. 
1.1.1.Dvadesetdeveta sjednica održana je  24. rujna 2012. godine
Na sjednice su upućene za donošenje slijedeće odluke, izvješća i suglasnosti:
Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2012. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje 1.01. – 30.06.12. godine,
Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Koprivnički Ivanec,
Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja «Poslovne zone Koprivnički Ivanec»,
Donošenje  Odluke o prihvaćanju Sporazuma o načinu podmirenja dugovanja sa osnova potpisanog Sporazuma o ulaganju Fonda u pripremne radove za RCGO sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“, pretovarne stanice i sanacije odlagališta otpada na području 4 županije,
Donošenje Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta,
Razmatranje zamolbe poljoprivrednika za oslobađanje od plaćanja zakupa,
Davanje Suglasnosti na imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića «Vrapčić» Drnje gđe. Snježanje Tišljarić,
 1.1.2. Trideseta sjednica održana je  17. prosinca 2012. godine. 
Na sjednicu su upućene za donošenje slijedeće odluke i  izvješća:
Donošenje Odluke o odabiru ponuda za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Koprivnički Ivanec na području Općine Koprivnički Ivanec u k.o.Koprivnički Ivanec koje po uporabnom svojstvu poljoprivredno,
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2012. godinu,
a) Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2012. godini,
b) Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2012. godini,
c) Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2012. godini,
d) Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2012. godini,
e) Donošenje Programa o izmjeni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2012. godini,
Razmatranje zamolbe poljoprivrednika za oslobađanje od plaćanja zakupa,
Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanje Općine Koprivnički Ivanec u 2011. I 2012. godini,
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Koprivnički Ivanec u 2012. i 2013. godini,
a) Donošenje Procjene ugroženosti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec,
b) Donošenje Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Koprivnički Ivanec,
Donošenje Rješenja o imenovanju načelnik, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Koprivnički Ivanec,
Donošenje Izmjena Plana zaštite i spašavanja Općine Koprivnički Ivanec,
Donošenje Plana civilne zaštite za područje Općine Koprivnički Ivanec,
Razno.
1.1.3.Tridesetprva sjednica održana je  19. prosinca 2012. godine.
Donošenje Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2013. godinu i Projekcije Proračuna za 2014. i 2015. godinu,
Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2013. godinu,
a) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini,
b) Donošenje Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini,
c) Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini,
d) Donošenje Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini,
e) Donošenje Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini,
f) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini,
g) Donošenje Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini,
h) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini,
Usvajanje Proračuna DV «Vrapčić» Drnje podružnica «Ivančica» Koprivnički Ivanec za 2013. godinu,
Prijedlog za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu,
Razno.
2.1.     U navedenom razdoblju nastavio sam s aktivnostima iz proteklog razdoblja. Te aktivnosti odnose na zacrtani smjer razvoja općine u smislu njenog strateškog razvoja i na zadovoljavanje potreba na svim segmentima društva u skladu s planiranim sredstvima proračuna. Cijela pa tako i druga polovica 2012. godine, slobodno to mogu reći, je  bila teška na različite načine kako gospodarski tako i politički. ..…Prije same proslave Dana općine zbog nezadovoljstva odlukom Općinskog vijeća o dodjeli povelje općine najzaslužnijim osobama iz društvenog, gospodarskog i političkog života, napustili su rad u Općinskom vijeću vijećnici Hrvatske demokratske zajednice i zamjenik općinskog načelnika Mladen Sremec.
Zbog neodazivanja predsjednika Općinskog vijeća gospodina Stjepana Golub da sazove sjednicu u zakonskom roku moglo je doći i do raspuštanja vijeća zbog ne donošenja odluka.
Problem je riješen na način da je odlukom Općinskog vijeća smijenjen predsjednik Stjepan Goluub, a za novog predsjednika izabran je Rade Prosenjak. 
Vijećnici HDZ-a (Stjepan Golub, Medvarić Ivan, Lončar Vesna, Piskrec Vladimir) i zamjenik općinskog načelnik Mladen Sremec do  daljnjega nisu sudjelovali u radu općine. 
Međutim, Općina Koprivnički Ivanec, iako opterećena političkom i gospodarskom situacijom svoje projekte razvijala je prema planu, čak štoviše moglo  bi se reći da je bila manje podložna globalnim utjecajima nego li neke druge sredine.  Stoga, smatram da su neki projekti, posebno oni strateški, (TEKI, RCGO) bitni za gospodarski razvoj općine napredovali i polako se razvijaju prema konačnom cilju. Naravno, da je za uspjeh tih projekata pogodovala i strateška orijentacija RH prema energetici kao važnom segmentu razvoja i obveze Hrvatske prema EU u zbrinjavanju otpada.
 2.2. Nastavilo se raditi na projektu RCGO „Piškornica“ koji je izazvao dosta polemike u javnosti, bio opterećen…… još i danas sudskim sporovima protiv općine koji su onemogućavali bržu realizaciju.  Projekt RCGO „Piškornica“ koji vodi tvrtka Piškornica d.o.o. Koprivnički Ivanec, ima konačno, punu podršku RH i nalazi se pred završetkom izrade potrebnih dokumenata i studije, u postupku ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i kandidiranje projekta fondovima EU za sufinanciranje. 
Projekt ima punu podršku Vlade Republike Hrvatske, koja preko Ministarstva zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,  TD Piškornica d.o.o Koprivnički Ivanec i Općine Koprivnički Ivanec koordinira projekt u rješavanju svih spornih slučajeva između suprotstavljenih strana prema konačnoj realizaciji. 
2.3. Prometna i komunalna infrastruktura
           Posebno važan projekt općine je poboljšanje prometne infrastrukture i uređenje naselja, a upravo sada prvu fazu izgradnje pješačko-biciklističke staze u Koprivničkoj ulici i provodimo.  
Završena je prva pješačko-biciklistička staza na području Općine Koprivnički Ivanec u Koprivničkoj ulici. U sklopu njezine izgradnje riješena je i odvodnja oborinskih voda kako se kasnije ne bi nešto ponovno kopalo. Ovom stazom znatno je podignuta sigurnost prometa na spomenutoj relaciji jer sada pješaci i biciklisti imaju svoj prostor za kretanje. Projekt pješačko-biciklističkih staza ide dalje. Upravo je u tijeku postupak javne nabave za izgradnju druge faze staze do granice sa Gradom Koprivnicom. Očekujemo potpisivanje ugovora i početak izgradnje poslije Uskrsa. 
Vrijednost radova iznosi cca. 800.000,00 tisuća kuna. Ovaj projekt kandidirali smo za sufinanciranje Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Na poboljšanju prometne infrastrukture nismo stali već smo ishodili lokacijsku dozvolu za pješačko-biciklističku stazu od Koprivničkog Ivanca do Botinovca jer nam je cilj povezati naša naselja pješačko- biciklističkom stazom.
Trenutno se izrađuje glavni projekt kojim se projektira staza od crkve u Ivancu do Goričkog. Imovinsko pravne poslove rješavati ćemo u sklopu katastarske izmjere.
Na toj dionici staze prethodno je potrebno izgraditi kanalizaciju za koju upravo izvodimo. Izgradnjom kanalizacije sva naša mjesta imati ćemo mogućnost priključka po cijeni od 1.200,00 kuna po objektu priključenja, što iznosi gotovo 95% domaćinstva u općini. Ostaje još samo naselje Pustakovec koje će imati mogućnost gradnje kada se izgradi pročistač otpadnih voda na RCGO Piškornica. Vrijednost radova iznosi 11 milijuna kuna.
Naravno, da ovako velike i financijski zahtjevne projekte ne bismo mogli realizirati bez pomoći drugih, tako gradnju kanalizacije općina financira s 10%, a ostali iznos financiraju Hrvatske vode
2.4. Katastarska izmjera
Izuzetno važan je i projekt katastarskih izmjera u k.o. Koprivnički Ivanec. Taj projekt je već započeo. Sklopljen je ugovor između Državne geodetske uprave, Općine Koprivnički Ivanec i Koprivničko-križevačke županije. Računa se da će trajati oko 4 godine i da će u njega biti utrošeno oko 2,5 milijuna kuna. Njime ćemo srediti stanje zemljišnih čestica, vlasništva i posjedništva nad njima, pa će na taj način dobiti novu vrijednost. Biti će omogućen uvid u stvarno stanje i lakše tržište nekretninama. Sve to opet će pridonijeti boljim mogućnostima u poduzetništvu. Katastarsku izmjeru financira općina sa 45% ili cca 1.000.000,00 kuna ostalo financira Državna geodetska uprava i Koprivničko-križevačka županija.
2.5. Obrazovanje
Osnivanje općinske matične Osnovne škole Koprivnički Ivanec je slijedeći za nas veoma važan projekt. Koprivničko-križevačka županija na svojoj sjednici Županijske skupštine donijela je Odluku o osnivanju matične škole Koprivnički Ivanec. Izrađena je diobena bilanca imovine koja će se prenijeti u novu osnovnu školu.  Napravili smo idejno rješenje osnovne škole na koje se Ministarstvo prosvjete pozitivno očitovalo. Proveden je natječaj za prikupljanje ponuda za izradu idejnog i izvedbenog projekta, sklopljen ugovor sa tvrtkom COART d.o.o i odabran privremeni ravnatelj (gospođa Đurđica Prlok). Čeka se dozvola resornog ministarstva za osnivanje škole i tehnički pregled školskih objekata. Trenutno se provodi faza projektiranja. Napravljena je procjena tržišne vrijednosti zemljišta za otkup od vlasnika.
2.6. Poljoprivreda
Za zemljište unutar Poslovne zone koje nije privedeno svrsi dobivena je suglasnost AUDIO agencije za raspolaganje imovinom u vlasništvu RH, te je raspisan javni natječaj za dodjelu zemlje u zakup. Izvršen je odabir najpovoljnijih ponuditelja. Odluka o odabiru upućena je izdavanje suglasnosti Agenciji za poljoprivredno zemljište, nakon čega slijedi sklapanje ugovora i suglasnosti na ugovor od strane Državnog odvjetništva RH.
2.7. Poslovna zona
Od ostale infrastrukture koju je općina obvezna  izraditi je rekonstrukcija županijske ceste Kop. Ivanec-Đelekovečka cesta na dionici Đelekovečka cesta sa raskrižjem do kraja Poslovne zone, izgradnja kolektora za oborinsku vodu i vanjska rasvjeta prometnice UK1 koja se prije mora rekonstruirati. 
Sa tvrtkom MOD d.o.o sklopljen je ugovor o izvođenju radova na gradnji javne rasvjete.
Proveden je postupak javne nabave za  izgradnju kolektora i rekonstrukciju ceste, odabran izvoditelj radova. Trenutno je osporeno potpisivanje ugovora zbog žalbe jednog od ponuditelja.
Završetkom izgradnje infrastrukture ispunjena je naša ugovorna obveza o međusobnoj suradnji s tvrtkom „e-two-energy“ o izgradnji infrastrukture u Poslovnoj zoni.
Mogu sa zadovoljstvom najaviti početak gradnje TE Koprivnički Ivanec jer je tvrtka „e-two-energy“ sklopila ugovor sa Hrvatskim šumama za preostalih 60 000 m3 potrebne drvne mase. Pripremni radovi su krenuli, a početak izgradnje same TE očekuje se u drugoj polovici godine.
2.8. Cestovna infrastruktura
U protekle tri godine značajno smo poboljšali cestovnu infrastrukturu. Ubrzanom dinamikom i suradnjom sa ŽUC-om planirali smo nastaviti poboljšavati cestovnu infrastrukturu i u 2012. godini. Planirano asfaltiranje ceste Kunovec-Knovec nije obavljeno u prvoj polovici 2012. godine  zbog nedostatka sredstava.. Kredit je realiziran u iznosu od 13 milijuna kuna u drugoj polovici godine kojim se zadužila županija i asfaltiranje prometnice Kunovec-Kunovec breg završeno je pred zimu u  mjesecu studenom 2012. godine.
3.  Protokolarne aktivnosti
U povodu obilježavanja dana općina i gradova prisustvovao sam svečanostima na području županije i različitim proslavama udruga, društava i klubova, gdje sam predstavljao Općinu Koprivnički Ivanec. Da zaključim, bio sam predstavnik naše sredine na mjestima gdje se za to ukazala potreba i na koja sam pozivan u tom svojstvu
                                                                                                     
OPĆINSKI NAČELNIK:
Božidar Vrabelj, dipl. oec.