Natječaj za prijam u službu na određeno

Objavljeno, 19.1.2015. Novosti

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Ivanec raspisuje OGLAS za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme, u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec

1.    viši referent za društvene djelatnosti, komunalne poslove, infrastrukturu, gospodarenje nekretninama – 1 izvršitelj/ica, na  određeno vrijeme, radi privremenog povećanja obima poslova na rok od 6. mjeseci

UVJETI:
–    sveučilišni prvostupnik ekonomske struke,
–    najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
–    položen državni stručni ispit,
Uvjet sveučilišnog prvostupnika ekonomske struke, utvrđen za radno mjesto na temelju odredbe članka 35. stavka 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu.
Pored navedenih  uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11),(u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na Olas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.
Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.
Na web stranici Općine Koprivnički Ivanec, www.koprivnicki-ivanec.hr (natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Koprivnički Ivanec objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
–    kratak životopis,
–    presliku domovnice,
–    presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
–    potvrdu o radnom stažu,
–    uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
–    uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak
–    vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

2
Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.
Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na  sukladno članku 21. Zakona.
Prijave na Oglas s potrebnom dokumentacijom se podnose u roku 8 dana od dana objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Ispostava Koprivnica, na adresu: Općina Koprivnički Ivanec, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec, 48000 Koprivnica.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNIK:
Ivan Lipuš, dipl. oec.

Datoteke možete preuzeti u rubrici NATJEČAJI ili klikom na ovaj link.