Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 2.8.2021. Novosti

Povjerenstvo za provođenja natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec na temelju odredbe članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupcima gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 6/16 i 7/17)  i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na k.č.br. 1813/2, k.o. Koprivnički Ivanec, KLASA: 940-02/21-01/02, URBROJ: 2137/09-21-1 od 22. srpnja 2021. godine objavljuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu

Općine Koprivnički Ivanec na području k.o. Koprivnički Ivanec

I.

 

Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec u k.o. Koprivnički Ivanec i to:

r.br. k.č.br. Oznaka zemljišta Površina Početna cijena/kn Jamčevina/kn
1. 1813/2 Matije Gupca, dvorište 809 m² 61.245,25 6.124,52

Predmetno zemljište prodaje se zainteresiranim ponuditeljima u svrhu izgradnje trgovine mješovitom robom, sa parkirališnim prostorom.

II.

Pisana Ponuda koju natjecatelj prilaže mora obavezno sadržavati:

─ ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta,

─ oznaku čestice za koju se natječe s naznačenom površinom zemljišta koju kupuje,

─ ponudu novčanog iznosa povrh početnog iznosa iz ovog natječaja.

Natjecatelji trebaju u prijavi na Natječaj uz Ponudu obavezno priložiti:

─ dokaz o državljanstvu ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji – Izvadak iz sudskog registra (za pravne osobe),

─ dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslika uplatnice) u iznosu od 10% od ukupno određene početne cijene nekretnina koja se uplaćuje na žiro račun Općine Koprivnički Ivanec: HR8823860021820300007, Model plaćanja: HR68, sa pozivom na broj: 7706-OIB kupca, uz naznaku svrha uplate: «Jamčevina za sudjelovanje u natječaju za prodaju građevinskog zemljišta» najkasnije na dan predaje prijave na Natječaj,

– ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno punomoćnike),

– dokaz o prvenstvenom pravu iz članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupcima gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec.

 

III.

Prednost prilikom kupnje imaju fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u natječaju prema sljedećem redoslijedu:

  1. ponuda koja uključuje izgradnju trgovine mješovitom robom u prizemlju, sa minimalno 3 do 4 stambena prostora (stanovi) namijenjenih iznajmljivanju, na katu – površina jednog stana između 50 i 100 m²,
  2. ponuda koja uključuje izgradnju trgovine mješovitom robom u prizemlju, jedne prostorije namijenjene za najam za ljekarnu – u prizemlju, jedne prostorije namijenjene za najam za liječničku ordinaciju – u prizemlju, sa minimalno 3 do 4 stambena prostora (stanovi) namijenjenih iznajmljivanju, na katu – površina jednog stana između 50 i 100 m², te sa parkirališnim prostorom.

Osnovni kriterij prilikom prodaje zemljišta neće biti ponuđena cijena, nego će prednost imati ponuditelj koji će u svojoj ponudi uključiti točku 2 nad ponudama koje uključuju samo točku 1.

Ukoliko će postojati više ponuda koje uključuju istu točku, prednost ostvaruje ponuda sa većom ponuđenom cijenom.

Ukoliko će postojati više ponuda koje uključuju istu točku i imaju istu cijenu, prednost ostvaruje ponuda koje je ranije zaprimljena.

IV.

Nevažećim ponudama smatraju se:

  • nepravovremeno pristigle i nepotpune ponude,
  • ponude manje od početne cijene iz tablice u točki I. ovog natječaja,
  • zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača.

V.

Prilikom podnošenja ponude svaki ponuditelj obvezan je uplatiti jamčevinu koja iznosi 10%  utvrđene početne cijene. Ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene jamčevina će se vratiti na njihov račun u roku 8 dana od izbora ponuđača.

Jamčevina uplaćena od ponuditelja čija ponuda bude prihvaćena uračunat će se u kupoprodajni iznos. Ako izabrani ponuditelj odustane od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine.

 

VI.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u cijelosti u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora na žiro-račun Općine Koprivnički Ivanec.

VII.

Sve troškove proizašle iz ugovora o kupoprodaji kao i porez na promet nekretnina snosi kupac u cijelosti.

 

VIII.

Pismene ponude zajedno s dokaz o uplati jamčevine i svim ostalim traženim prilozima šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama, ili se predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec s naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ – GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE“, na adresu Općina Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec, u roku od 14 dana od dana objave ovog natječaja.

IX.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

X.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec.

O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu, te u roku od 8 (osam) dana od prijema navedenog dopisa imaju pravo na prigovor.

Nakon proteka roka za podnošenje pravnih lijekova protiv Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Općinski načelnik i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o kupoprodaji.

XI.

Ovaj će se Javni natječaj objaviti u tjednom tisku „Podravski list“, te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Koprivnički Ivanec.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

 

KLASA: 940-02/21-01/03

URBROJ: 2137/09-21-1

Koprivnički Ivanec, 02. kolovoza 2021.

 

Javni natječaj za prodaju zemljišta