Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 21.1.2019. Novosti

Temeljem obveza iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13 i 73/17) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 50/17) Općina Koprivnički Ivanec objavljuje:

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec

Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o dodjeli obavljanja jave usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području OKI – pročišćeni tekst

Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

Poveznica na Zakon o održivom gospodarenju otpadom: https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+održivom+gospodarenju+otpadom&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da

Poveznica na Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom: https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Uredba+o+gospodarenju+komunalnim+otpadom&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da

Poveznica na stranicu „GKP Komunalac d.o.o.“ Koprivnica gdje je objavljen raspored odvoza otpada: RAJON 20:http://www.komunalac-kc.hr/raspored-odvoza-komunalnog-otpada-i-odvojeno-prikupljenog-otpada