Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2024. godini

15.02.2024.

Upute za registraciju   1. Javni natječaj – sport i tehnička kultura .pdf 1. JAVNI NATJEČAJ – Sport i tehnička kultura .word 2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE -Sport i tehnička kultura 3. Obrazac 1 – Popis priloga uz prijavu – Sport i tehnička kultura 4. Obrazac 2 – Obrazac za ocjenjivanje – Sport i tehnička kultura […]

Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Koprivnički Ivanec za 2024. godinu

15.02.2024.

Upute za registraciju   1. Javni natječaj – udruge i ostale organizacije civilnog društva .pdf 1. Javni natječaj-udruge i ostale organizacije civilnog društva .word 2. Upute za prijavitelje-udruge i ostale organizacije civilnog društva 3. Obrazac 1 – Popis priloga uz prijavu 4. Obrazac 2 – obrazac za procjenu kvalitete 5. Obrazac 3 – ugovor – […]

Javni natječaj za dodjelu studentskih kredita Općine Koprivnički Ivanec u akademskoj godini 2023./2024.

17.11.2023.

Na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o kreditiranju redovnih studenata s područja Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 20/23) općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec 17. studenog 2023. godine raspisuje J A V N I  N A T J E Č A J za dodjelu studentskih kredita Općine Koprivnički Ivanec u akademskoj godini […]