Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme – referent za knjigovodstvene poslove

Objavljeno, 26.9.2023.

Referent za knjigovodstvene poslove – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – zamjena duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom oglasu, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

Opći uvjeti za prijem u službu: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Na oglas se mogu javiti i osobe s propisanim potrebnim radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima, a koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.

Služba se zasniva na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoji zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će samo kandidat koji bude izabran nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Provjera rada na računalu provest će se u knjigovodstvenom programu.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Koprivnički Ivanec, www.koprivnicki-ivanec.hr (natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Koprivnički Ivanec objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedožbe),
 4. preslik dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, rješenje o rasporedu na radno mjesto, potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo da se radi ili se radilo na odgovarajućim poslovima, s opisom posla i u kojem vremenskom razdoblju i slično, za cijeli period koji je naveden kao uvjet u oglasu),
 5. elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa (dokaz o radnom iskustvu) – izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO),
 6. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik),
 7. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave oglasa),
 8. vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (obrazac Izjave nalazi se web-stranici Općine Koprivnički Ivanec (koprivnicki-ivanec.hr),
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik svjedodžbe/potvrde ili izjava).

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.

Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se pisana obavijest o tome.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u Prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19. i 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelj.gov.hr/.

Kandidati prijavom na oglas pristaju da Općina Koprivnički Ivanec, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i u svrhu provedbe oglasa i to od ovlaštenih osoba za provedbu oglasa.

Pisane prijave, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom, telefonskim brojem i e-adresom, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Ispostava Koprivnica.

Prijave se podnose na adresu: Općina Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec, 48000 Koprivnica, s obveznom naznakom: „Oglas za prijam u službu – referent za knjigovodstvene poslove“.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata.

Oglas

Upute

Izjava o nepostojanju okolnosti za isključenje

Privola za obradu osobnih podataka